Có 1 kết quả:

qián hòu wén ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) context
(2) the surrounding words
(3) same as 上下文