Có 1 kết quả:

qián yān

1/1

qián yān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

prepharynx (biology)

Một số bài thơ có sử dụng