Có 1 kết quả:

qián shào

1/1

qián shào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outpost
(2) (fig.) front line