Có 1 kết quả:

qián shào zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

skirmish