Có 1 kết quả:

qián xī

1/1

qián xī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngày hôm kia

Từ điển Trung-Anh

(1) eve
(2) the day before