Có 1 kết quả:

qián tiān

1/1

qián tiān

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngày hôm kia

Từ điển Trung-Anh

the day before yesterday

Một số bài thơ có sử dụng