Có 1 kết quả:

qián zòu

1/1

qián zòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prelude
(2) presage

Một số bài thơ có sử dụng