Có 1 kết quả:

qián qī

1/1

qián qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ex-wife
(2) late wife