Có 1 kết quả:

qián xián

1/1

qián xián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former hatred
(2) bygone enmity