Có 1 kết quả:

qián hán wǔ jì ㄑㄧㄢˊ ㄏㄢˊ ㄨˇ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pre-Cambrian, geological period before c. 540m years ago