Có 1 kết quả:

qián dǎo

1/1

qián dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to precede
(2) to guide

Một số bài thơ có sử dụng