Có 1 kết quả:

qián tíng chuāng

1/1

qián tíng chuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fenestra vestibuli (of inner ear)