Có 1 kết quả:

qián hòu wén

1/1

qián hòu wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) context
(2) the surrounding words
(3) same as 上下文