Có 1 kết quả:

qián yì shí ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) preconscious
(2) preconsciousness