Có 1 kết quả:

qián yì shí

1/1

qián yì shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) preconscious
(2) preconsciousness