Có 1 kết quả:

qián fáng jiǎo

1/1

qián fáng jiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

anterior chamber (the front chamber of the eye)