Có 1 kết quả:

qián lüè yì

1/1

qián lüè yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

swept-forward wing (on jet fighter)