Có 1 kết quả:

qián tí tiáo jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

preconditions