Có 1 kết quả:

qián jiē

1/1

qián jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (the item) named above
(2) aforementioned
(3) cited above
(4) op. cit.