Có 1 kết quả:

qián fāng

1/1

qián fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ahead
(2) the front

Một số bài thơ có sử dụng