Có 1 kết quả:

qián shǎng

1/1

qián shǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) morning
(2) forenoon