Có 1 kết quả:

qián jǐng kě qī

1/1

qián jǐng kě qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a promising future
(2) to have bright prospects