Có 1 kết quả:

qián lái

1/1

qián lái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to come (formal)
(2) before
(3) previously