Có 1 kết quả:

qián duàn

1/1

qián duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first part
(2) front end
(3) forepart
(4) front segment
(5) the preceding section