Có 1 kết quả:

qián shēng yuān niè

1/1

qián shēng yuān niè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

predestined relationship