Có 1 kết quả:

qián shēng zhào huàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

foreordination