Có 1 kết quả:

qián jiǎ bǎn

1/1

qián jiǎ bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

forward deck (of a boat)