Có 1 kết quả:

qián mó chǐ

1/1

qián mó chǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

premolar tooth