Có 1 kết quả:

qián chéng yuǎn dà

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a future full of promise