Có 1 kết quả:

qián duān

1/1

qián duān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) front
(2) front end
(3) forward part of sth