Có 1 kết quả:

qián xiàn

1/1

qián xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) front line
(2) military front
(3) workface
(4) cutting edge