Có 1 kết quả:

qián yuán wèi liǎo ㄑㄧㄢˊ ㄩㄢˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

one's predestined fate is yet to be fulfilled (idiom)