Có 1 kết quả:

qián zǒng lǐ

1/1

qián zǒng lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

former prime minister