Có 1 kết quả:

qián zǒng tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

former president