Có 1 kết quả:

qián zhuì

1/1

qián zhuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prefix (linguistics)