Có 1 kết quả:

qián zhì xiū shì yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

premodifier (grammar)