Có 1 kết quả:

qián zhì cí ㄑㄧㄢˊ ㄓˋ ㄘˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

preposition