Có 1 kết quả:

qián zhì cí

1/1

qián zhì cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

preposition