Có 1 kết quả:

qián zhī

1/1

qián zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) forelimb
(2) foreleg