Có 1 kết quả:

qián xiōng

1/1

qián xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) human chest
(2) breast