Có 1 kết quả:

qián jiǎo

1/1

qián jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one moment ..., (the next ...)
(2) leading foot (in walking)