Có 1 kết quả:

qián tuǐ

1/1

qián tuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

forelegs