Có 1 kết quả:

qián jiù chǐ

1/1

qián jiù chǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals)