Có 1 kết quả:

qián cāng

1/1

qián cāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fore hold (on ship)
(2) bow cabin