Có 1 kết quả:

qián Sū lián

1/1

qián Sū lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

former Soviet Union