Có 1 kết quả:

qián fù hòu jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to advance dauntlessly in wave upon wave (idiom)