Có 1 kết quả:

qián chē zhī jiàn ㄑㄧㄢˊ ㄔㄜ ㄓ ㄐㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to learn a lesson from the mistakes of one's predecessor (idiom)