Có 1 kết quả:

qián bèi

1/1

qián bèi

giản thể

Từ điển phổ thông

tiền bối, người thế hệ trước

Từ điển Trung-Anh

(1) senior
(2) older generation
(3) precursor