Có 1 kết quả:

qián bianr

1/1

qián bianr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 前邊|前边[qian2 bian5]