Có 1 kết quả:

qián tú miǎo máng

1/1

qián tú miǎo máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not knowing what to do next
(2) at a loose end