Có 1 kết quả:

qián bù pí céng xià sǔn shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

anterior subcortical lesions