Có 1 kết quả:

qián fēng

1/1

qián fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vanguard
(2) front line
(3) a forward (sports)